РОЗ’ЯСНЕННЯ

про застосування окремих положень Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо питання призначення на посади та звільнення з посад працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України  

(ухвалене на засіданні Комітету 4 грудня 2019 року (протокол № 17)

 

До Комітету звернувся Керівник Апарату Верховної Ради України       Штучний В.В. з листом від 27 листопада 2019 року № 20-45/3520 (229607) в якому зазначено, що відповідно до статті 55 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» працівники секретаріату комітету (в тому числі керівник секретаріату та його заступники) призначаються на посаду та звільняються з посади за поданням комітетів. Згідно із статтею 5 зазначеного Закону кількість комітетів, їх назви та предмети відання можуть бути змінені за рішенням Верховної Ради України нового скликання до вирішення питання про формування персонального складу комітетів.

У зв’язку з цим, Керівник Апарату Верховної Ради України                               просить надати роз'яснення «…на підставі подання якого комітету Керівник Апарату Верховної Ради України може видати розпорядження про звільнення працівників секретаріатів, що зазнали організаційних змін у зв’язку із утворенням комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання та зміною кількості комітетів і чисельності працівників їх секретаріатів». 

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 13, частини першої статті 17, частини третьої статті 21, статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29.08.2019 №19 – IX в порядку аналізу практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України з питань, віднесених до предмета відання, Комітет має право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України.

Положеннями Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 19).

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення (частини перша – друга та сьома статті 43).

Правовий статус секретаріатів комітетів Верховної Ради України (далі – секретаріатів комітетів) визначено Законом України «Про комітети Верховної Ради України» (у статті 54), а права, обов’язки працівників секретаріатів комітетів, відповідно до положень статті 56 цього Закону, визначаються Законом України «Про комітети Верховної Ради України», Законом України «Про державну службу» та іншими законами України.

Із набранням чинності Законом України від 19.09.2019
№ 117-ІХ, яким внесено зміни до Закону України «Про державну службу», передбачено, що особливості вступу, проходження та припинення державної служби, зокрема, в Апараті Верховної Ради України, регулюються Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері.

Спеціального закону, що визначав би особливості проходження державної служби в Апараті Верховної Ради України наразі не існує. Водночас, єдиним актом законодавства, що стосується питань організації роботи органів  Верховної Ради України та частково визначає правовий статус окремих державних службовців Апарату Верховної Ради України – працівників секретаріатів комітетів, є Закон України «Про комітети Верховної Ради України» (далі – Закон).

Відповідно до положень частин першої та другої статті 54 Закону секретаріат комітету є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, який підпорядковується комітету і Керівнику Апарату Верховної Ради України.

Секретаріати комітетів здійснюють організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності комітетів, організацію проведення засідань комітетів, слухань у комітетах, роботи підкомітетів комітетів та діяльності членів комітету, що пов'язана з вирішенням питань, віднесених до предметів відання комітетів.

При цьому, працівниками секретаріатів комітетів, незалежно від проведеної в Апараті Верховної Ради України її структурними підрозділами наукової та юридичної експертизи здійснюється, відповідно до положень Регламенту Верховної Ради України, зокрема, забезпечення підготовки проектів висновків щодо законопроектів (проектів інших актів) на усіх етапах їх проходження: від попереднього опрацювання та підготовки до розгляду комітетами Верховної Ради України висновків щодо доцільності включення проектів до порядку денного сесії Верховної Ради України та прийняття рішень за результатами розгляду законопроектів на етапах трьох читань, інших видів експертних висновків, передбачених статтями 93, 103 Регламенту Верховної Ради України, до підготовки проектів висновків щодо розгляду пропозицій Президента України до прийнятих Верховною Радою України законів (стаття 133 Регламенту Верховної Ради України). Тобто, секретаріатами комітетів забезпечується супроводження здійснення комітетами Верховної Ради України, зокрема, законопроектної функції.

Структура і чисельність працівників секретаріатів комітетів за поданням комітетів установлюються розпорядженням Голови Верховної Ради України в межах затвердженої Верховною Ради України чисельності Апарату Верховної Ради України (частина третя статті 54 Закону).

Положеннями частини шостої цієї ж статті Закону передбачено, що у разі ліквідації комітету працівникам секретаріату цього комітету надаються гарантії, передбачені законом, припинення повноважень народних депутатів України - членів комітетів у зв'язку із закінченням терміну повноважень Верховної Ради України не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками секретаріатів комітетів (частина сьома), а також зміна голови комітету або складу комітету не може бути підставою для звільнення керівника секретаріату комітету, його заступника (заступників), інших працівників секретаріату комітету (частина восьма).

Відповідно до положень статті 55 Закону секретаріати комітетів очолюють керівники секретаріатів, які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітетів та за погодженням з Керівником Апарату Верховної Ради України. Керівник секретаріату комітету має заступника (заступників), які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітету та за погодженням з Керівником Апарату Верховної Ради України. Керівники відділів та служб (у разі їх утворення), інші працівники секретаріату комітету призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Апарату Верховної Ради України за поданням комітету. Пропозиції щодо кандидатур працівників секретаріату комітету вносяться керівником секретаріату комітету на розгляд комітету з дотриманням вимог Закону України «Про державну службу» (частина п’ята статті 55 Закону).

Зокрема, керівником державної служби в Апараті Верховної Ради України (суб'єктом призначення), згідно з положеннями статті 17 Закону України «Про державну службу», є Керівник Апарату Верховної Ради України.

Порядок призначення на посади державної служби визначено статтею 31, а порядок переведення державних службовців - статтею 41 Закону України «Про державну службу».

Положеннями частини одинадцятої статті 91 Закону України «Про державну службу» визначено, що особливості вступу, проходження та припинення державної служби, зокрема, в Апараті Верховної Ради України, регулюються зазначеним Законом України з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері.

З огляду на зазначене, правове регулювання трудових прав працівників секретаріатів комітетів спеціальними нормами Закону враховує додаткові фактори строковості повноважень Верховної Ради України, її органів, специфіку роботи секретаріатів комітетів, в частині їх підпорядкованості і Апарату Верховної Ради України, і комітетам Верховної Ради України, є відмінним, порівняно з тим регулюванням (загальними нормами законодавства про державну службу), що мають інші працівники Апарату Верховної Ради України.

Варто зауважити також, що посади працівників секретаріатів комітетів не належать до посад патронатної служби, які згідно з положеннями статті 92 Закону України «Про державну службу», призначаються на посади на строк повноважень особи або на час діяльності органу Верховної Ради України.

Згідно з частиною першою статті 5 Закону Верховна Рада України затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Кількість комітетів, їх назви та предмети відання можуть бути змінені за рішенням Верховної Ради України нового скликання до вирішення питання про формування персонального складу комітетів Верховної Ради України.  

Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-IХ, утворено 23 комітети Верховної Ради України дев’ятого скликання, визначено їх кількісний склад та затверджено предмети їх відання. Відтак, у дев’ятому скликанні Верховної Ради України було зменшено кількість комітетів Верховної Ради України та не утворено Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації[1][1].

У зв'язку із утворенням відповідно до зазначеної Постанови Верховної Ради України комітетів Верховної Ради України 19 вересня 2019 року розпорядженням Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України № 2270-к «Про затвердження структури та штатної чисельності секретаріатів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», зокрема, перейменовано 17 секретаріатів комітетів, утворено – 5, ліквідовано – 2, а також затверджено структуру та штатну чисельність секретаріатів комітетів у кількості 350 штатних одиниць[2][2]. У порівнянні із граничною чисельністю Апарату Верховної Ради України, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 20.04.2000 № 1678-ІІІ у кількості 1115 штатних одиниць, затверджена штатна чисельність секретаріатів комітетів становить 31 % державних службовців Апарату Верховної Ради України.

Зокрема, утворено такі секретаріати комітетів:

секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку утворено на базі секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва,

секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування утворено на базі секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування і секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства,

секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів утворено на базі секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і секретаріату Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів та осіб з інвалідністю,

секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики утворено на базі секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності і секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики,

секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики;

та ліквідовано: секретаріати Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності та Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

Пунктом 1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну службу» підставою для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є скорочення чисельності або штату державних службовців, скорочення посади державної служби внаслідок зміни структури або штатного розпису державного органу без скорочення чисельності або штату державних службовців, реорганізація державного органу.

Враховуючи зазначене, а також те, що відповідно до положень частини першої статті 5 Закону, Верховною Радою України дев'ятого скликання утворено меншу кількість комітетів  Верховної Ради України, змінено їх назви та  питання предметів відання, з яких секретаріати комітетів мають здійснювати відповідне  супроводження для забезпеченні здійснення комітетами Верховної Ради України законопроектної, організаційної та контрольної функцій, змінено також назви, підпорядкування та чисельність працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України, як структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, які, відповідно до положень статті 54 Закону, підпорядковуються комітетам і Керівнику Апарату Верховної Ради України. 

Таким чином, системний аналіз положень законів України «Про державну службу» та «Про комітети Верховної Ради України», з огляду на особливості вступу, проходження та припинення державної служби в Апараті Верховної Ради України, що регулюються Законом України «Про державну службу» (зокрема, статті 17, 31, 41, 87, 91) з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про комітети Верховної Ради України» (зокрема, статті 5, 54, 55), дає підстави вважати, що:

- при звільненні працівників секретаріатів комітетів, у разі ліквідації секретаріатів комітетів, мають бути враховані положення частини шостої                 статті 54 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», тобто працівникам секретаріатів цих комітетів надаються гарантії, передбачені законом; 

- про призначення на посади та про звільнення з посад працівників секретаріатів комітетів, які зазнали організаційних змін, зокрема, у випадку об’єднання секретаріатів комітетів при утворенні нових комітетів та утворення на їх базі нових секретаріатів комітетів, має бути видано розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України за поданням відповідних новоутворених комітетів Верховної Ради України, відповідно до положень частин першої, третьої - четвертої статті 55 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

 

 

 

Голова Комітету                                                                     С.В. КАЛЬЧЕНКО [1][1] У Верховній Раді України восьмого скликання було утворено 27 комітетів Верховної Ради України та Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації (Постанова Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22- VIII).

[2][2] Згідно з штатним розписом Апарату Верховної Ради України на 2019 рік було затверджено 364 штатних одиниць – працівників секретаріатів комітетів.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

03 червня 2024 10:04
27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49