РОЗ'ЯСНЕННЯщодо застосування положень Закону України «Про статус народного депутата України» стосовно права народного депутата України бути присутнім на закритому засіданні комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України

Ухвалено на засіданні Комітету 15 липня 2015 року (Протокол №28)

У зверненні до Комітету (лист від 18.06.2015 № 37-31-1-4/10400) Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Краснопольський Я.В. просить надати роз'яснення з питання щодо права народного депутата України бути присутнім при розгляді конкурсних пропозицій на засіданні комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, і чи відноситься це право народного депутата України до гарантій депутатської діяльності.

Крім цього, Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Краснопольський Я.В. у листі зазначає, що засідання комісії під час розгляду конкурсних пропозицій, відповідно до пункту 19 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777) має бути закритим.

Згідно з положеннями статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 13, частини першої статті 17, частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання», з питань, віднесених до предмета відання, Комітет має право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України.

Статус народного депутата України визначається виключно законами України (пункт 21 частини першої статті 92 Конституції України).

Законом України «Про статус народного депутата України» визначено статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлено правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень.

При вирішенні порушеного у зверненні питання чи відноситься до гарантій депутатської діяльності право народного депутата України бути присутнім при розгляді конкурсних пропозицій на закритому засіданні комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, необхідно враховувати положення Конституції України, яке частиною четвертою статті 76 встановлює, що «повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України».

У статті 17 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачені права народного депутата України у взаємовідносинах із органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян України та іноземних держав.

Згідно з частиною третьою статті 17 Закону «Про статус народного депутата України», народний депутат діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також правом безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності. Вимоги про пред'явлення чи оформлення інших документів, а також особистий огляд народного депутата, огляд та перевірка його речей забороняються, якщо інше не встановлено законом.

Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 10.04.2003 № 7-рп/2003 у справі про гарантії діяльності народного депутата України за конституційним поданням, в якому було порушено питання, зокрема, і про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 17 Закону щодо змісту права народного депутата України безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також права безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності» зазначив: «Конституційний Суд України вважає, що за буквальним змістом положень частини третьої статті 17 Закону право народного депутата України діючого скликання при пред'явленні посвідчення народного депутата України безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також його право безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, не можуть бути обмежені з підстав підпорядкування, форм власності цих об'єктів та встановленого на них режиму секретності.

   
 Проте зазначені положення частини третьої статті 17 Закону застосовуються з урахуванням режиму доступу на окремі об'єкти, стосовно яких законом встановлено спеціальний режим доступу, зокрема пред'явлення чи оформлення інших документів, ніж посвідчення народного депутата України, особистий огляд, огляд та перевірку речей відвідувача».   
   
 Крім цього, відповідно до частини шостої статті 17 зазначеного Закону народний депутат України має право брати участь у розгляді в органах державної влади і органах місцевого самоврядування пропозицій та вимог виборців, інших питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень.    

З порушеного у листі Першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Краснопольського Я.В. питання щодо права народного депутата України бути присутнім на закритому засіданні комісії, на якому, відповідно до пункту 19 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, розглядаються конкурсні пропозиції, слід зауважити, що з огляду на конституційно-правовий статус народного депутата України, чинним законодавством України визначено певні особливості його статусу як учасника інформаційних відносин. Порядок надання народному депутату України інформації, необхідної для здійснення ним своїх повноважень, детально унормований чинним законодавством України. Відповідні положення містяться в Конституції України (стаття 86), Законі України «Про статус народного депутата України» (статті 15, 16, 17, 19), а також у частині шостій статті 27 Закону України «Про державну таємницю», відповідно до якої народним депутатам України доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ними письмового зобов'язання щодо збереження державної таємниці. Таким чином, у положеннях вищенаведених статей чітко виписано особливості участі народного депутата України в інформаційних відносинах, і зокрема, його право на ознайомлення із будь-якою таємною чи конфіденційною інформацією.

Обмеження у використанні народним депутатом України інформації встановлені частиною сьомою статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України». А саме: «Народний депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відомою під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація: була йому надана під час підготовки чи розгляду питань, що були розглянуті на закритих засіданнях Верховної Ради України та її органів; є конфіденційною чи таємною відповідно до закону і стала йому відомою у зв'язку з виконанням депутатських повноважень».

Однією з основних гарантій діяльності народних депутатів України, відповідно до статті 26 Закону України «Про статус народного депутата України» є непорушність повноважень народного депутата України. Згідно з частиною першою зазначеної статті Закону ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата України, крім випадків, передбачених Конституцією України, цим та іншими законами.

Конституційний Суд України у справі про гарантії депутатської недоторканності (№12-рп/2003) у своєму рішенні від 26.06.2003 у пункті 1.4. вирішальної частини зазначив: «1.4. Положення частини першої статті 26 Закону України "Про статус народного депутата України" про те, що ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата, крім випадків, передбачених Конституцією України, цим та іншими законами України, треба розуміти так, що визначені Конституцією і законами України повноваження народного депутата України не можуть бути обмежені діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадян та їх об'єднань. Обмеження повноважень народного депутата України можуть встановлюватись виключно Конституцією і законами України».

Враховуючи наведене, на підставі положень Конституції України, Закону України «Про статус народного депутата України» та рішень Конституційного Суду України, можна дійти висновку, що народний депутат України при здійсненні депутатських повноважень має право, з дотриманням положень статті 19 зазначеного Закону щодо використання інформації, безперешкодно відвідувати та бути присутнім на закритому засіданні комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Перший заступник

голови Комітету П.В. ПИНЗЕНИКПовернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49
06 червня 2019 16:00