РОЗ’ЯСНЕННЯ

про застосування положень статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України щодо утворення тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, ухвалене на засіданні Комітету 15 липня 2015 року (протокол № 28)

 

 

За наслідками неодноразових обговорень Комітетом при розгляді питань про створення тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, народними депутатами України – членами Комітету в порядку  аналізу практики застосування законодавчих актів підготовлено та ухвалено роз’яснення про застосування положень статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України щодо утворення тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до їх відання, мають право надавати роз’яснення щодо застосування  положень законів України. Такі роз’яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

        Керуючись зазначеною нормою, відповідно до положень Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про статус народного депутата України» (в частині розгляду Верховною Радою України питання про участь народних депутатів України в тимчасовій слідчій та тимчасовій спеціальній комісіях), зазначаємо таке.

Відповідно до частин другої та третьої статті 89 Конституції України та частини першої статті 85, частини першої статті 87 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, а для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, Верховна Рада України утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

Частиною другою статті 87 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що порядок утворення, вимоги до персонального складу тимчасової слідчої комісії визначаються в порядку, передбаченому для утворення тимчасової спеціальної комісії (частинами другою - п'ятою, сьомою та восьмою статті 85 Регламенту Верховної Ради України).

Згідно з положеннями частини другої статті 85 Регламенту Верховної Ради України тимчасова комісія утворюється з числа народних депутатів, які дали на це згоду, при цьому кількісний склад комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп).

Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасових комісій подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора утворення тимчасової слідчої комісії (частина третя статті 85).

Згідно з частиною першою статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України», частиною п’ятою статті 85 Регламенту Верховної Ради України народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією (депутатською групою) може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради України і бути одночасно членом однієї тимчасової слідчої та однієї тимчасової спеціальної комісій.

У складі тимчасової комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи). Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в тимчасовій комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи).

Ані Регламентом Верховної Ради України, ані Законом України «Про статус народного депутата України» не передбачено обрання  позафракційних народних депутатів України до складу утворюваних комісій.

Відповідно до частини четвертої статті 85 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України при розгляді питання про утворення тимчасової комісії приймає постанову, в якій визначає:

1) назву тимчасової спеціальної комісії;

2) мету, завдання і коло питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється тимчасова спеціальна комісія;

3) кількісний і персональний склад тимчасової спеціальної комісії, голову тимчасової спеціальної комісії та заступника голови;

4) термін діяльності тимчасової спеціальної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту тимчасової спеціальної комісії про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня її утворення;

6) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової спеціальної комісії.

Частиною сьомою статті 88 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що Верховна Рада України заслуховує звіт про діяльність тимчасової слідчої комісії в будь-який час не пізніше встановленого терміну для її діяльності або на вимогу тимчасової слідчої комісії раніше цього терміну, але не більше двох разів за весь термін її діяльності.

На посаду голови тимчасової комісій не може бути обраний голова комітету. Секретар тимчасової комісій обирається на першому засіданні такої комісії з числа її членів.

Голова тимчасової комісії, заступник голови та секретар комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції (депутатської групи).

Строк повноважень тимчасової комісії не може перевищувати одного року з дня її утворення.

Станом на сьогодні в Апараті Верховної Ради України зареєстровано 37 проектів постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових комісій, із них 8 – про утворення тимчасових спеціальних комісій та 29 – про утворення тимчасових слідчих комісій, з яких 25 проектів постанов Верховної Ради України внесено без дотримання вимог статті 85 Регламенту Верховної Ради України, зокрема, відсутній персональний склад комісії, крім пропозиції щодо кандидатури на посаду голови комісії, при цьому здебільшого без відповідного погодження депутатської фракції (депутатської групи).

Наприклад, народним депутатом України Капліним С.М. внесено на розгляд Верховної Ради України 6 проектів постанов Верховної Ради України про утворення тимчасової слідчої комісії, в яких не зазначений персональний склад комісії, крім голови комісії в його особі без відповідного погодження депутатської фракції, до якої він входить.

Народними депутатами України Скориком М.Л., Вілкулом О.Ю. внесено на розгляд Верховної Ради України неодноразово проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії, при цьому двічі як доопрацьований під тим же реєстраційним номером, без усунення недоліків (про які  Комітетом було неодноразово зазначено у своїх висновках), що стали підставою для його повернення, а саме не визначений персональний склад комісії крім голови комісії або голови та заступника голови комісії без відповідних погоджень. У зв’язку з чим Комітет звертав увагу на те, що в реєстрації повторно внесеного проекту постанови  як доопрацьованого з тим самим реєстраційним номером, поданого без усунення недоліків, що стали підставою для його повернення, Апаратом Верховної Ради України має бути відмовлено.

Аналіз проектів постанов Верховної Ради України щодо утворення тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій на предмет їх відповідності вимогам Регламенту Верховної Ради України свідчить про те, що причиною повернення внесених суб’єктами права законодавчої ініціативи таких проектів постанов на доопрацювання є здебільшого недотримання вимог статті 85 Регламенту Верховної Ради України, зокрема, щодо пропорційного представництва кількісного та персонального складу утворюваних комісій, пропозицій ініціатора внесення щодо утворення тимчасових комісій, до складу якого пропонується обрати лише голову або голову та його заступника у тому числі й без долучення відповідних пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп), що ставить під сумнів ефективність діяльності такої комісії. 

Комітет вважає, що суб’єктами права законодавчої ініціативи можуть вноситись проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасової спеціальних та тимчасових слідчих комісій та мають бути зареєстровані Апаратом Верховної Ради України за умови, якщо оформлені з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України, а саме проект постанови має містити:

1) мету, завдання і коло питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється тимчасова комісія;

2) принцип пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) при визначенні кількісного складу комісії;

3) кількісний склад тимчасової комісії має відповідати запропонованому персональному складу комісії за письмовими пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп), які додаються до проекту постанови;

4) пропозицію щодо кандидатур голови та заступника голови тимчасової комісії за письмовими пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп);

5) термін діяльності тимчасової комісії не повинен перевищувати  одного року з дня її утворення;

6) термін звіту тимчасової комісії про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня її утворення, не повинен і перевищувати терміну діяльності комісії;

7) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової спеціальної комісії.

Крім цього, Комітет звертає увагу голів депутатських фракцій і депутатських груп на необхідність дотримання вимог абзацу другого частини другої статті 85 та абзац сьомого частини третьої статті 87 Регламенту Верховної Ради України, а саме враховувати при поданні ініціатору внесення проекту постанови про утворення тимчасової комісії пропозицій щодо персонального складу таких комісій те, що не може бути обраний до складу тимчасової комісії народний депутат України, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, з яких утворюється відповідна комісія.

 

 

 

         Перший заступник

         голови Комітету                                               П.В. ПИНЗЕНИК

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49
06 червня 2019 16:00