КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо застосування норм статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» стосовно кворуму та голосування на засіданні комітету, ухвалене на засіданні Комітету 1 липня 2015 року (протокол № 26)

У зв'язку із зверненням до Комітету народного депутата України Кришина О.Ю. (лист від 18 червня 2015 року № 34/18-06/15-1) щодо надання роз'яснення положень статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а саме: «яким чином обраховується кворум на засіданні комітету для прийняття рішення: за списком реєстрації чи за особистої присутності народних депутатів України - членів комітету?» та «чи мають право народні депутати України - члени комітету передавати свій голос щодо голосування за конкретний законопроект, у разі його відсутності в залі проведення засідання комітету?», слід зазначити таке.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. При цьому, такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

Відповідно до положень статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, Законом України «Про комітети Верховної Ради України», Законом України «Про статус народного депутата України», іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.

Права, обов'язки і відповідальність народного депутата України у Верховній Раді України визначені Законом України «Про статус народного депутата України». При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі (частина третя статті 1).

Згідно з пунктами 3 та 4 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України зобов'язаний бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано, а також брати участь у голосуванні з питань, що розглядаються Верховною Радою України та її органами.

Частиною третьою статті 39 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що члени комітетів зобов'язані, зокрема, брати участь у роботі комітетів, бути присутніми на засіданнях комітетів, до складу яких вони входять, дотримуватися порядку на засіданнях комітетів.

Конституційний Суд України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України) від 17 жовтня 2002 року (справа № 17-рп/2002) в своєму рішенні зазначив, що присутність і особиста участь народного депутата України у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано, не є питанням вільного рішення (вибору) народного депутата У країни, а відповідно до пункту 3 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» є обов'язком.

Положеннями статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» встановлено єдиний порядок проведення засідань комітету, зокрема, засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів (частина перша); голосування на засіданні комітету здійснюється членами комітету особисто і відкрито (частина третя); за результатами розгляду питань на засіданнях комітетів більшістю голосів присутніх приймаються акти (частина четверта).

Результати голосування заносяться до протоколу засідання комітету із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримався» (частина третя статті 44). На кожному засіданні комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, і який підписують головуючий на засіданні комітету та секретар комітету (частина четверта статті 51 Закону). При цьому, відповідно до пункту 2 частини другої статті 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», в протоколі засідання комітету зазначається список присутніх на засіданні та відсутніх членів комітету із зазначенням причин їх відсутності.

Враховуючи положення статті 44, 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України», вбачається, що засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, а голосування на засіданні комітету здійснюється народними депутатами України - членами комітету особисто і відкрито більшістю голосів присутніх на засіданні, при цьому норми цих статей не передбачають заочної форми голосування шляхом передачі голосу при голосуванні за будь-яке питання порядку денного засідання комітету.

Ігнорування зазначених вимог Закону тягне за собою правові наслідки щодо не легітимності проведеного засідання комітету чи прийнятих на засіданні комітету рішень з розглянутих питань порядку денного.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49
06 червня 2019 16:00