РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо застосування окремих положень Закону України

«Про статус народного депутата України» стосовно стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати, процентної надбавки за вислугу років, ухвалене на засіданні Комітету
22 квітня 2015 року протокол №13

 

На звернення судді Конституційного Суду України – народного депутата України другого – сьомого скликань Саса С.В. (лист від 02.04.2015 № 351-2/554) про надання роз’яснення з питань щодо застосування окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» (від 22.03.2001 № 2328-III із змінами і доповненнями) в частині зарахування часу роботи народного депутата України у Верховній Раді України до стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати, процентної надбавки за вислугу років, Комітет зазначив, що відповідно до пункту 6 частини першої статті 13, частини першої статті 17, частини третьої статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (від 22.12.2005 № 3277-IV із змінами і доповненнями), Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» (від 04.12.2014 №22-VІІІ) з питань, віднесених до предмета відання, Комітет має право надавати роз’яснення щодо застосування положень законів України.

Згідно зі статтею 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову, а органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією України межах і відповідно до законів України.

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України).

Конституційний принцип правової соціальної держави передбачає, зокрема, право на працю, на рівні можливості у виборі професії, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, а також право на своєчасне одержання винагороди за працю, що захищаються законом і гарантуються державою згідно з положеннями статті 43 Основного закону.

Відповідно до частини першої статті 78 Конституції України народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі, а статус народного депутата України визначається виключно законами України (пункт 21 частини першої статті 92 Конституції України).

Законом України, що визначає статус (права, обов'язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських повноважень є спеціальний Закон України «Про статус народного депутата України».

Гарантії трудових прав народного депутата України при виконанні депутатських повноважень та після їх припинення встановлюються Конституцією України, Главою 4 Закону України «Про статус народного депутата України», Кодексом законів про працю України, іншими законами України.

Заробітна плата народного депутата України формується з врахуванням положень Кодексу законів про працю (статті 94, 98), законів України «Про оплату праці» (статті 1, 2 13), «Про статус народного депутата України» (стаття 33), «Про державну службу» (статті 26, 33), Про державний бюджет України на відповідний рік (в межах обсягів бюджетних призначень), підзаконними актами Кабінету Міністрів України, якими визначаються розміри та порядок встановлення надбавок, доплат для членів Кабінету Міністрів України, та має включати такі обов’язкові складові: посадовий оклад народного депутата України, що встановлюється Верховною Радою України, надбавки до посадового окладу у розмірі, встановленому для членів Кабінету Міністрів України (згідно з частиною першою статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України») тощо.

Відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» час роботи народного депутата України у Верховній Раді України зараховується до стажу державної служби, а також зараховується до його загального і безперервного стажу роботи, стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату винагороди за підсумками роботи.

Комітет наголосив, що положення частини другої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» про зарахування часу роботи народного депутата України у Верховній Раді України до стажу роботи, який дає право на встановлення певних надбавок (в тому числі процентної надбавки за вислугу років), є гарантією трудових прав народного депутата України саме після припинення виконання ним депутатських повноважень.

Надбавка за вислугу років, право на яку має народний депутат України (строк повноважень якого закінчився), встановлюється згідно стажу роботи, до якого зараховується час роботи народного депутата України у Верховній Раді України, у розмірі відповідно до нормативно-правових актів України, які застосовуються при визначенні порядку оплати праці особи (працівника, службовця тощо), що перебуває на певній посаді в органах державної влади, інших державних органах тощо.

Аналіз положень частини другої статті 20 Закону у їх системному зв’язку з іншими законами України, що передбачають встановлення та виплату щомісячних надбавок, доплат за вислугу років, дає підстави вважати, що народному депутату України, строк повноважень якого закінчився, в разі його призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України, прокурора, судді, державного службовця тощо встановлюються щомісячна надбавка, доплата за вислугу років з урахуванням стажу його роботи у Верховній Раді України, який дає право на встановлення процентної надбавки за вислугу років у розмірах, визначених відповідно: статтями 54, 56 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (від 27.02.2014 №794-VІІІ), частиною сьомою статті 81 Закону України «Про прокуратуру» (від 14.10.2014 №1697-VII), абзацом першим частини п’ятої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (від 12.02.2015 №192-VIII), частиною п’ятою статті 33 Закону України «Про державну службу» (від 16.12.1993 №3723-ХІІ).

Комітет зазначив, що відповідно до частини першої статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суддівська винагорода регулюється Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про Конституційний Суд України» та не може визначатися іншими нормативно правовими актами, в той же час порядок визначення стажу роботи для встановлення щомісячної доплати за вислугу років, яка є складовою суддівської винагороди, не встановлено ані Законом України «Про судоустрій і статус суддів», ані Законом України «Про Конституційний Суд України». У частині п’ятій статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» йдеться про виплату щомісячної доплати за вислугу років у розмірі, зокрема «за наявності стажу роботи», що дає підстави вважати, що таким стажем роботи, в тому числі, є стаж роботи народного депутата України у Верховній Раді України, який дає право на встановлення процентної надбавки за вислугу років.

Комітет звернув увагу на вимоги частини сімнадцятої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України», якими встановлено, що положення, зокрема частини другої статті 20, поширюються також на народних депутатів України починаючи з першого скликання і не можуть бути скасовані чи звужені іншими законодавчими актами.

Враховуючи зазначене, Комітет надав роз’яснення, що положення частин другої, сімнадцятої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» вказують на те, що час роботи народного депутата України у Верховній Раді України зараховується до стажу державної служби, а також зараховується до його загального і безперервного стажу роботи, стажу роботи (служби) за спеціальністю, стажу роботи, який дає право на встановлення процентних надбавок до заробітної плати та одержання одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві), процентної надбавки за вислугу років, виплату винагороди за підсумками роботи, і поширюються на народних депутатів України, які після припинення їх депутатських повноважень призначені на посади в органи державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), інших державних органів тощо, та дають їм право на встановлення щомісячної надбавки, доплати за вислугу років і не можуть бути скасовані чи звужені іншими законодавчими актами.

Крім того, згідно з абзацом другим частини другої статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України», народному депутату України попереднього скликання у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання Головою Верховної Ради України попереднього скликання присвоюється перша категорія, перший ранг державного службовця, і тому законодавець передбачив гарантії трудових прав та соціального захисту народного депутата України, повноваження якого закінчились, з метою ефективного використання його досвіду і знань на посадах в органах державної влади (законодавчої, виконавчої, судової), в інших державних органах, органах місцевого самоврядування тощо.

Порушення посадовими особами органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування встановлених Законом України «Про статус народного депутата України» гарантій трудових прав народного депутата України, а також встановлених цим Законом прав народного депутата України після закінчення строку депутатських повноважень тягне за собою відповідальність відповідно до закону (частина перша статті 38 Закону України  «Про статус народного депутата України»).

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Роз'яснення Комітету”

03 червня 2024 10:04
27 червня 2023 11:46
12 серпня 2022 20:30
Роз’яснення з питань реалізації положень статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України», Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, щодо оплати праці помічників-консультантів тих народних депутатів України, які без поважних причин не здійснюють свої депутатські повноваження (ухвалене на засіданні Комітету 12 серпня 2022 року (протокол № 123)
30 червня 2022 15:41
Роз’яснення з питань реалізації положень статей 2, 20, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», ч 3 ст 26 Регламенту Верховної Ради України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, щодо строку повноважень народних депутатів України та термінів надання відпусток для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку народним депутатам України, пом-консул нар деп України та працівникам патронатних служб Апарату Верховної Ради України
28 квітня 2022 12:01
28 квітня 2021 17:06
22 липня 2020 14:29
10 червня 2020 14:33
21 лютого 2020 15:01
09 грудня 2019 11:49