Роз’яснення Комітету про застосування положень частини дев’ятої статті 90 Регламенту Верховної Ради України щодо внесення до проектів інших актів Верховної Ради України (проектів постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України) альтернативних проектів відповідних актів Верховної Ради України

Комітет
04 листопада 2016, 11:34

РОЗЯСНЕННЯ

про застосування положень частини дев’ятої статті 90 Регламенту Верховної Ради України щодо внесення до проектів інших актів Верховної Ради України (проектів постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України) альтернативних проектів відповідних актів Верховної Ради України, ухвалене на засіданні Комітету 2 листопада 2016 року (протокол № 64)

 


У зв’язку з надходженням до Комітету великої кількості доручень Голови  Верховної Ради України розглянути законодавчі ініціативи (проекти постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України) та надати висновки на предмет їх можливої реєстрації Апаратом Верховної Ради України та, відповідно до положень статей 21, 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», у порядку аналізу практики застосування положень Регламенту Верховної Ради України, зазначаємо таке.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною третьою статті 21 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

Водночас, відповідно до статті 24 Закону комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють аналіз практики застосування, зокрема, державними органами, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття. За наслідками такого аналізу комітет вносить державним органам, їх посадовим особам рекомендації щодо приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правого акта. Рекомендації комітетів підлягають обов’язковому розгляду державними органами, їх посадовими особами, і про результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено комітетам у встановлений законом строк.

Частиною п'ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

  Згідно з положеннями частин першої та другої статті 92 Регламенту Верховної Ради України, законопроект, проект іншого акта, внесений до Верховної Ради України з дотриманням вимог статей 90, 91 Регламенту Верховної Ради України, реєструється в Апараті Верховної Ради України в день його внесення. У прийнятті на реєстрацію законопроекту, проекту іншого акта має бути відмовлено у разі, якщо він поданий з порушенням вимог вищезазначених статей Регламенту Верховної Ради України.

Відповідно до статті 91 Конституції України Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією України.

У частинах першій та другій статті 46 Регламенту Верховної Ради України визначено, що рішеннями Верховної Ради України є акти Верховної Ради України - закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви.

Згідно з пунктом 2 частини шостої статті 89 Регламенту Верховної Ради України проект іншого акта – проекти постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України, і відповідно до частини дев’ятої статті 90 Регламенту Верховної Ради України до таких проектів інших актів альтернативні проекти відповідних актів не вносяться.

Стосовно установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України Комітет зазначає таке.

Згідно зі статтею 75 Конституції України єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України, і до його повноважень належить низка питань, передбачених статтею 85 Конституції України.

Зауважуємо, що статтею 92 Конституції України встановлено перелік питань, які визначаються чи встановлюються виключно законами України, всі інші питання, що належать до повноважень Верховної Ради України, регулюються шляхом прийняття чи оформлення постанов та інших актів Верховної Ради України.

Установча функція Верховної Ради України, насамперед, пов’язана із формою правління держави та встановленням системи органів публічної влади і реалізується шляхом прийняття Конституції та внесення змін до неї. Крім того, установча функція – це право Верховної Ради України формувати інші органи державної влади та власні внутрішньопарламетські структури в порядку, межах і способах, передбачених Конституцією та законами України. Це насамперед, повноваження Верховної Ради України, пов’язані з призначенням, обранням, наданням згоди на призначення або звільнення посадових осіб; формування або участь у формуванні органів виконавчої і судової влади тощо.

 Такі проекти актів носять конкретний цілеспрямований характер і не передбачають іншого рішення крім «так» чи «ні». Не може бути альтернативи до проекту Постанови, наприклад, про звільнення або обрання певної конкретної особи. В даному випадку Верховна Рада України може або підтримати зазначений проект, або не підтримати.

Організаційна функція Верховної Ради України полягає в організації роботи самої Верховної Ради України, відповідно до  статей 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89 Конституції України, формуванні її органів та обранні посадових осіб, що відповідно передбачено статтями 8, 19-25, 81-84 Регламенту Верховної Ради України.

До проектів постанов та інших актів з таких питань також не можуть вноситись альтернативні проекти відповідних актів. Як приклад можна навести проекти постанов Верховної Ради України про перелік, кількісний склад та предмети відання комітетів Верховної Ради України, про порядок денний сесії Верховної Ради України, або про календарний план роботи сесії Верховної Ради України, внесення яких випливає з організаційної функції Верховної Ради України. Так, відповідно до Регламенту Верховної Ради України, такі проекти постанов готуються за участю Апарату Верховної Ради України та з урахуванням пропозицій комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп). Тому такі проекти вносить визначений Регламентом Верховної Ради України суб’єкт права законодавчої ініціативи і  внесення альтернативних проектів постанов до них не передбачається.

Функція парламентського контролю здійснюється Верховною Радою України у межах, що визначені Конституцією України, де встановлено загальні засади, сфери та основні форми здійснення нею контрольних повноважень. Конституцією України визначено, що парламент України здійснює контроль, зокрема,  у таких сферах  - за виконанням Державного бюджету (пункт 4 частини першої статті 85, статті 96, 97); за використанням коштів Державного бюджету України (стаття 98); за діяльністю Кабінету Міністрів України (пункти 11, 13 частини першої статті 85, стаття 87); за використанням іноземних позик (пункт 14 частини першої статті 85) тощо. Також до контрольної функції Верховної Ради України, відповідно до положень статті 89 Конституції України, належить створення тимчасових слідчих комісій для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес.

Таким чином, зважаючи на різну правову природу проектів законів та постанов, які містять положення нормативного характеру, і проектів постанов та інших актів парламенту, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України,  положення Регламенту Верховної Ради України щодо внесення альтернативних законопроектів, проектів постанов та інших актів застосовуються не однаково.

Враховуючи вищезазначене, Комітет вважає, що положення частини дев’ятої статті 90 Регламенту Верховної Ради України мають застосовуватись таким чином, що до проектів постанов та інших актів, зазначених у пункті 2 частини першої статті 89 Регламенту Верховної Ради України, альтернативні проекти відповідних актів не вносяться, а у разі подання до Апарату Верховної Ради України такої пропозиції, в її реєстрації має бути відмовлено на підставі частини другої статті 92 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою, у прийнятті на реєстрацію законопроекту, проекту іншого акта має бути відмовлено у разі, якщо він поданий з порушенням вимог статей 90, 91 Регламенту Верховної Ради України.

 В той же час Комітет зазначає, що має місце правова невизначеність і відсутні механізм та форма такої відмови – усна або письмова, критерії підходу до визначення таких проектів альтернативними. Відтак, у разі  виникнення спірних питань щодо наявності  підстав для  реєстрації   альтернативних проектів постанов, проектів інших актів, вони мають спрямовуватись до комітету, визначеного головним відповідно до предмета відання,  для визначення питання альтернативності проекту постанови, проекту іншого акта.

Крім того, у разі реєстрації таких проектів постанов, проектів інших актів, головний комітет має право застосувати механізм, передбачений положеннями частини першої статті 94 Регламенту Верховної Ради України -  Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за наявності передбачених цією статтею підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроект, проект іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Також, відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, за дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, за зверненням головного комітету, голови або першого заступника голови головного комітету чи з власної ініціативи комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, розглядає законопроект, проект іншого акта та готує експертний висновок на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

Такий висновок, у разі, якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Таким чином, Комітет вважає, що у разі виникнення спірних питань щодо реєстрації проектів постанов, інших актів, альтернативних проектам постанов, резолюцій, декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України, необхідно здійснювати реєстрацію таких проектів та розглядати їх у порядку, передбаченому статтями 93, 94 Регламенту Верховної Ради України.


 

 

          Перший заступник

          голови Комітету                                               П.В. ПИНЗЕНИК